Algemene voorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN ARC INTER  ( kerstpakjes.nl ) 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ARC INTER 
 
LEVERINGSVOORWAARDEN:

1.

Toepasselijkheid
1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ARC INTER
en op alle met ARC INTER aangegane overeenkomsten.
1.2

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven
Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken
indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige 
bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4

Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden
niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ARC INTER
ingestemd is.
1.5

De internetsite van ARC INTER richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.6

Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ARC INTER in een contractuele 
relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7

ARC INTER behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan 
wettelijke normen van Nederland.
1.8

Door het gebruik van de internetsite van ARC INTER en/of het plaatsen van een
bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere
rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite
2.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de
internetsite wordt dit kenbaar of telefonisch, of per fax, of per E-mail, gemaakt.
2.2

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een 
andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan 
de Koper is overhandigd  per e-mail of post is verzonden naar het door Koper
opgegeven emailadres of hoofdadres. 
2.4

Koper en ARC INTER komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken 
van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt,
zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken 
van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod
en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ARC INTER zullen voor 
zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.5

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt
en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de 
belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk 
(weer)gegeven of gedaan.
ARC INTER garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met 
de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen 
kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3.

Prijzen.
3.1 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke 
voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld 
bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de 
internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen 
altijd met elkaar overeen.
3.3

De Koper is de prijs verschuldigd die ARC INTER in haar bevestiging conform 
artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. 
3.4

Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
4.

Betaling
4.1

Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
via vooruitbetaling, rembours,contant of Ideal.
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te
maken op Rabobank, IBAN NL20RABO010.46.21.761  t.n.v. ARC INTER. 
Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
ARC INTER kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. 
Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de 
internetsite of via een schriftelijke mededeling van ARC INTER
4.2

In het geval door ARC INTER een betalingstermijn is afgesproken geldt dat 
door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. 
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder 
alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3

Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4

Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van 
welke aard dan ook, die ARC INTER als gevolg van de niet nakoming door 
Koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5

In geval van niet-tijdige betaling is ARC INTER bevoegd de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het 
moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, 
de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
5.

Levering en leveringstijd.
5.1

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft  ARC INTER 
ernaar om bestellingen binnen 2 tot 3  werkdagen te verzenden. 
Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. 
ARC INTER  kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de 
internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. 
Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale 
levertijd zal 14 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. 
Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. 
U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. 
Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk gecrediteerd.
5.2

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, 
zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3

Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming 
van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4

Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de 
overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan 
de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht
van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6.

Ruilen en herroepingrecht
6.1

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig 
te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar
uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt 
dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf 
van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen
na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn 
uitgezonderd producten die:
- tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
- duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- snel kunnen bederven of verouderen;
- van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper
  hun verzegeling heeft verbroken; 
- van kranten en tijdschriften.
6.2

Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het 
vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt ARC INTER zorg voor
terugbetaling binnen enkele dagen.
6.3

Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal 
indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag
en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.
7.

Eigendomsvoorbehoud
7.1 

Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.
8.

Garantie en aansprakelijkheid
8.1 

ARC INTER  garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke 
gebreken ook.
8.2

Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. 
8.3

ARC INTER is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding 
aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de 
kant van ARC INTER. ARC INTER 
is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en 
omzetderving.
8.4

Indien ARC INTER, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te 
vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk
aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de 
schade is veroorzaakt.
8.5

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie 
indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen
reparaties die niet met toestemming van ARC INTER of de fabrikant zijn verricht;
 - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend
of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.6

De Koper is gehouden ARC INTER te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter
zake van de overeenkomst tegen ARC INTER mochten doen gelden, voor zover de
wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening 
van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan ARC INTER te
retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de 
garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard 
verplicht ARC INTER zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits
anders overeengekomen.
8.7

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan
de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de
wet en de overeenkomst op afstand. 
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan 
de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet,
de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. 
9.

Overmacht
9.1

In geval van overmacht is ARC INTER niet gehouden haar verplichtingen jegens de
Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur 
van de overmacht.
9.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, 
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk 
wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, 
bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of
andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in 
een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen 
en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
10.

Intellectuele eigendom.
10.1

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van 
weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de 
producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ARC INTER, haar
toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
11.

Persoonsgegevens.
11.1

ARC INTER zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming
met haar privacy beleid. ARC INTER neemt daarbij de van toepassing zijnde 
privacyregel- en wetgeving in acht.
12.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
12.1

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.

Links
13.1

De site van ARC INTER kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites 
bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft ARC INTER geen 
invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
14. 

Uw rechten
14.1 

U kunt altijd aan ARC INTER vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe 
kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan ARC INTER vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die ARC INTER zo spoedig mogelijk
zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt
u ARC INTER hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen 
maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven.